सोमवार, 7 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 117

Zero address                                                शून्‍य पता
zero bit                                                         शून्‍य द्वयंक
zero compliment                                           शून्‍य पूरक
zero elimination                                            शून्‍य निराकरण
zero flag                                                       शून्‍य पताका
zero level address                                        शून्‍य स्‍तर पता 
zero page addressing                                   शून्‍य पृष्‍ठ पताभिगमन
zero state                                                    शून्‍यावस्‍था
zone punch                                                  क्षेत्र छिद्र 
zoom in                                                       आकार वर्द्धन
zoom out                                                    आकार हासन


                                    ।।इति अंतिमोध्याय:।।

रविवार, 6 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 116

xerographic printer                                जीरोग्राफी मुद्रित्र

शनिवार, 5 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 115

waiting time                                                                प्रतीक्षा काल
wait operation                                                            प्रतीक्षा संक्रिया
walsh function                                                            वाल्‍श फलन
walsh transform                                                          वाल्‍श रूपांतर
warm start(=restart)                                                   पुन: प्रारंभन
warm up time                                                             तैयारी काल
wave guide                                                                 तरंग पथक
weakly connected graph                                             दुर्बलत: संबंधित आलेख
weighted graph                                                           भारित आलेख
wide area network                                                     वृहत क्षेत्र जालक्रम
winchester technology                                                विन्‍वेस्‍टर प्रौद्योगिकी
wired program computer                                            तारयुक्‍त क्रमादेश अभिकलित्र
word index                                                                शब्‍द सूचि
word pattern                                                             शब्‍द प्रतिरूप
word proessing                                                         शब्‍द संसाधन
word processing equipment                                      शब्‍द संसाधन उपकरण
word processor                                                       शब्‍द संसाधित्र
word size(=word length)                                          शब्‍द लंबाई
word wrapping                                                        शब्‍द वेष्‍टन
working memory                                                      कार्यकारी स्‍मृति 
working space                                                         कार्यक्षेत्र
work session                                                           कार्य सत्र
work space                                                             कार्यक्षेत्र
work station                                                            कार्य केन्‍द्र     
write                                                                       लेखन
write cycle time                                                       लेखन चक्र काल
write enable                                                            लेखन समर्थकारी
write error                                                              लेखन त्रुटि 
write memory lock                                                  लेखन स्‍मृति तालक
write protection                                                      लेखन रक्षण
write rate                                                                लेखन दर
write time                                                               लेखन काल

शब्‍दावली - 114

validation                                                                           मान्‍यकरण
variable address                                                                 परिवर्ती पता
variable field                                                                       परिवर्ती क्षेत्र
variable field length                                                             परिवर्ती क्षेत्र लंबाई
variable format input                                                           परिवर्ती संरूप निवेश
variable information processing                                           परिवर्ती सूचना संसाधन
variable length record                                                         परिवर्ती लंबाई अभिलेख
variable length vector                                                          परिवर्ती लंबाई सदिश
variable length word                                                           परिवर्ती लंबाई शब्‍द
variable point                                                                     परिवर्ती विंदु 
variable symbol                                                                  परिवर्ती प्रतीक
variable word                                                                     परिवर्ती शब्‍द 
variable word length                                                           परिवर्ती शब्‍द लंबाई
variant field                                                                        परिवर्ती क्षेत्र
vector generator                                                                सदिश जनित्र  
vector graphics                                                                  सदिश आलेखिकी
verification condition                                                          सत्‍यापन प्रतिबंध
version number                                                                  आरूप संख्‍या
vertical feed                                                                       उर्ध्‍वाधर भरण
vertical format                                                                   उर्ध्‍वाधर संरूप
vertical redundancy check                                                 उर्ध्‍वाधर अतिरिक्‍तता जांच
vertical table                                                                     उर्ध्‍वाधर सारणी
very large scale integration                                                अति बृहत एकीकरण 
VEFT(voice frequency facility terminal)                             वाक् आवृत्ति सुविधा अंतक
VFTS(voice frequency telegraph system)                          वाक् आवृत्ति तार तंत्र
video bandwidth                                                               विडियो बैंड चौडाई
video camera                                                                    विडियो कैमरा
video cassette                                                                   विडियो कैसेट 
video conferencing                                                            विडियो दूर सम्‍मेलन
video game                                                                       विडियो खेल
video graph                                                                      विडियो आलेख 
video signal                                                                      विडियो संकेत
video terminal                                                                  विडियो अंतक
virtual address                                                                 आभासी पता
virtual circuit                                                                    आभासी परिपथ
virtual connection                                                             आभासी संबंधन 
virtual machine                                                                 आभासी यंत्र
virtual memory                                                                 आभासी स्‍मृति  
virtual route                                                                      आभासी मार्ग
virtual storage access method                                           आभासी भंडारण अभिगम विधि
virtual terminal                                                                  आभासी अंतक
visual enquiry station                                                         चाक्षुक पूछताछ केन्‍द्र
visual scanner                                                                   चाक्षुक क्रमवीक्षण
VLSI(very large scale integration)                                     अतिवृहत् एकीकरण
voice band                                                                        वाक् बैण्‍ड
voice grade channel                                                          वाक् कोटि प्रणाल
volatile file                                                                        उर्जा ह्रास संचिका
volatile memory                                                                उर्जा ह्रास स्‍मृति
volume serial number                                                        प्रबलता क्रम संख्‍या
VTOC(volume table of contents)                                      खंड सूचि

शुक्रवार, 4 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 113

ultra fiche                                                            परा माइक्रो फिश
unbalanced merge sort                                        असंतुलित विलय शाटन
unconditional branch instruction                          अप्रतिबंधित शाखा अनुदेश
unconditional jump                                             अप्रतिबंधित झंप
unconditional jump instruction                             अप्रतिबिंधित झंप अनुदेश
unconditional statement                                       अप्रतिबंधित कथन
undefined                                                            अपरिभाषित
underflow                                                           अध: प्रवाह
underlying carrier                                                अधस्‍थ वाहक
underrun                                                            अधोधाव
underscore                                                         अधोरेखा
undetected error                                                असंसूचित त्रुटि
undirected graph                                               अदिष्‍ट आलेख
unformatted disk                                               असंरूपित चक्रिका
unformatted display                                           असंरूपित प्रदर्श
unformatted record                                           असंरूपित अभिलेख
uniprocessing                                                    एक संसाधन
unitary code                                                     ऐकिक कूट
unit diagnostics                                                 एकक निदानिकी
unit element                                                      तत्‍समक अवयव  
unit testing                                                        एकक परीक्षण
universal access                                               सार्व अभिगम 
universal character set                                      सार्वत्रिक संप्रतीक समुच्‍चय
universal flip flop                                              सार्व द्विमानित्र
universal instruction set                                    सार्वत्रिक अनुदेश समुच्‍चय
universal operation                                          सार्व संक्रिया
universal turing machine                                  सार्व ट्यूर्रिग मशीन
unlock                                                            वितालकन
unordered tree                                                अक्रमित तरू
unpacking                                                      विसंकुलन
unprotected dynamic storage                          अरक्षित गतिक भंडारण
unprotected field                                            अरक्षित क्षेत्र
unrecoverable error                                        पुन: अप्राप्‍य त्रुटि
unsolvable                                                      असाधनीय
unsuccessful call                                             असफल आह्वान
updated file                                                    अद्यनीकृत संचिका
up-down counter                                            अपडाउन गणित्र
upward compatibility                                      उपरिमुखी संगतता
user area                                                        उपयोक्‍ता क्षेत्र
user defined function                                       उपयोक्‍ता परिभाषित फलन
user facility                                                     उपयोक्‍ता संविधा
user friendly                                                   उपयोक्‍ता मैत्रीपूर्ण 
user interface                                                 उपयोक्‍ता अंतरापृष्‍ठ
user service                                                   उपयोक्‍ता सेवा
user terminal                                                 उपयोक्‍ता अंतक
utility control console                                    उपयोगिता नियंत्रक कंसोल
utility function                                               उपयोगिता फलन 
utility program                                              उपयोगिता क्रमादेश
utility routine                                                उपयोगिता नेमका   
utility system                                                उपयोगिता तंत्र

बुधवार, 2 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 112

triplet                                                             त्रिक
trivial graph                                                    तुच्‍छालेख , अवालेख
trouble shoot                                                  विघ्‍न निवारण
trouble shooting                                              विध्‍न निवारण
truncate                                                          छिन्‍न
truncation                                                       छिन्‍न
truncation error                                               छिन्‍न त्रुटि
trunk                                                               ट्रंक
trunk exchange                                                ट्रंक केन्‍द्र  
trunk order                                                      ट्रंक आदेश 
T type flip flop                                                T प्रकार द्विमानित्र
Turing computable                                          टयूरिंग अभिकलनीय
Turing machine                                               टयूरिंग मशीन
turn around time                                             प्रतिवर्तन काल
turn key system                                              वर्तन कुंजी तंत्र
twelve edge(= twelve punch)                          द्वादश छिद्रण 
twisted pair                                                    व्‍यवर्तित युग्‍म
two bit byte                                                   दो द्वयंक बाइट
two dimensional array                                    द्विविम सरणी
two level grammer                                         द्वि स्‍तर व्‍याकरण
two pass assembler                                       द्वि दौर कोडांतरक
two's compliment                                          दो का पूरक
two way linked list                                        द्विधा श्रृंखलित सूचि
twoway simultaneous communication             द्विधा युगपत संचार
tymnet                                                          टिमनेट      
type                                                              प्रकार  
type declaration                                            प्रकार घोषणा
type face                                                      टाइप फेस
type font                                                      टाइप फोण्‍ट
type head                                                     टंकण शीर्ष
typewriter terminal                                       टंकित्र टर्मिनल

सोमवार, 31 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 111


transmission interface संचरण अंतरापृष्‍ठ
transmission line संचरण लाइन
transmission link संचरण कडी
transmission loss संचरण हानि
transmission mmedium संचरण माध्‍यम
transmission rate संचरण दर
transmission service संचरण सेवा
transmit flow control संचरण प्रवाह नियंत्रण
transmitted information संचरित सूचना
transmitter प्रेषित्र
transperancy mode पारदर्शिता विधा
transperant information पारदर्शी सूचना
transponder पारानुकारित्र
transport unit परिवहन एकक
transverse parity check अनुप्रस्‍थ समता जांच
transverse redundancy check अनुप्रस्‍थ अतिरिक्‍तता जांच
trap प्रपाश
trapezium rule समलम्‍ब नियम
trapping mode प्रपाशन विधा
transverse माला रेखा
tree grammer तरू व्‍याकरण
tree network तरू जालक्रम
tree search तरू खोज
tree structure तरू संरचना
trend उपनति
trail run जांच दौर
triangular matrix त्रिकोणाकार मैट्रिक्‍स
triangular waveform त्रिकोणीय तरंग रूप
tributery station सहायक केन्‍द्र
trigger ट्रिगर
tripple register त्रिगुण पंजी

रविवार, 30 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 110


three dimensional array त्रिविम सरणी
three state buffer त्रि अवस्‍था चयक
threshold gate देहली द्वार
tightly coupled दृढता युग्मित
time complexity काल जटिलता
time delay circuit समय विलंब परिपथ
time division काल विभाजन
time frame काल समापन
time out काल भाजन
time slicing काल कतलीयन
time stamping समयांकण
top down development शीर्ष पाद विकास
top down parsing शीर्ष पाद पद विन्‍यास
totally ordered structure पूर्णत: क्रमित संरचना
trace program अनुरेख क्रमादेश
track पथ
traffic control यातायात नियंत्रण
train printer प्रपंक्ति मुद्रित्र
transaction processing क्रियाकलाप संसाधन
transfer circuit स्‍थानांतरण परिपथ
transfer time स्‍थानांतरण काल
transform domain रूपांतर प्रांत
transient error क्षणिक त्रुटि
transister-transister logic ट्रांजिस्‍टर-ट्रांजिस्‍टर तर्क
transitive closure संक्रामी संवरक
translation अनुवाद
translator program अनुवादक क्रमादेश
trans literation लिप्‍यंतरण
transmission channel संचरण प्रणाल
transmission facility संचरण सुविधा

शनिवार, 29 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 109


tab command टैब समादेश
table look up सारणी अवलोकण
table simulator सारणी अनुकारक
tabular language सारणीबद्ध भाषा
tandem computer अग्रानुक्रम अभिकलित्र
tandem office अग्रानुक्रम केन्‍द्र
tape drive टेप चालन
tape format टेप संरूप
tape label टेप लेवल
tape marker टेप चिहनक
target computer लक्ष्‍य अभिकलित्र
task control block कार्य नियंत्रक खंडक
task management कार्य प्रबंध
task scheduler कार्य नियोजक
tele confrencing दूर सम्‍मेलन
telenet दूर जाल
teleprinter दूर मुद्रित्र
teleprocessing network दूर संसाधन जालक्रम
teletext दूर पाठृयांश
teletype writer दूर टंकित्र
tens complement दसपूरक
terminal अंतक
terminal controller अंतक नियंत्रक
terminal cursor अंतक प्रसंकेतक
terminal equipment अंतक उपकरण
terminal mode अंतक विधा
terminal node अंतक आसंधि
terminal room अंतक कक्ष
terminal symbol अंतक प्रतीक
terminal user अंतक उपयोक्‍ता
terminology bank शब्‍दावली बैंक
ternary logic त्रयी तर्क
test bed परीक्षण क्रमादेशावली
test data generator परीक्षण आंकडा जनित्र
testing परीक्षण
test program परीक्षण क्रमादेश
test run परीक्षण धाव
text editor पाठृयांश संपादक
text processing पाठृयांश संसाधन
text string search पाठृयांश रज्‍जु खोज
T flipflop T द्विमानित्र
T gate(ternary selected gate) त्रयी वरणित्र द्वार
theorum proving प्रमेय सिद्धि
thermal printer तापीय मुद्रित्र
thick film memory स्‍थूल फिल्‍म स्‍मृति
thin film memory तनु फिल्‍म स्‍मृति
third generator computer तृतीय पीढी अभिकलित्र
threaded tree सूत्रित तरू

गुरुवार, 27 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 108


syntactic error वाक्‍य रचना त्रुटि
syntax वाक्‍य रचना
syntax analysis वाक्‍य रचना विश्‍लेषण
syntax diagram वाक्‍य रचना आरेख
syntax error वाक्‍य रचना त्रुटि
syntax language वाक्‍य रचना भाषा
syntax tree वाक्‍य रचना तरू
system analysis तंत्र विश्‍लेषण
system chart तंत्र संचित्र
system control language तंत्र नियंत्रण भाषा
system crash तंत्र भंजन
system design तंत्र अभिकल्‍पना
system engineering तंत्र इंजीनियरी
system error तंत्र त्रुटि
system generation तंत्र जनन
system input device तंत्र निवेश युक्ति
system interface तंत्र अंतरापृष्‍ठ
system interrupt तंत्र अंतरायक
system language तंत्र भाषा
system life cycle तंत्र जीवन चक्र
system management तंत्र प्रबंध
system network architecture तंत्र जालक्रम वास्‍तविकता
system output device तंत्र निर्गम युक्ति
system program तंत्र क्रमादेश
system programmer तंत्र क्रमादेशक
system programming language तंत्र क्रमादेशन भाषा
system reliability तंत्र विश्‍वसनीयता
system resident स्‍मृतिवासी
system resident software स्‍मृतिवासी प्रक्रिया सामग्री
system resource तंत्र साधन
system resource manager तंत्र साधन प्रबंधक
system response तंत्र अनुक्रिया
system approach तंत्र उपगमन
system security तंत्र सुरक्षा
system flow chart तंत्र प्रवाह संचित्र
system shutdown तंत्र समापन
system simulation तंत्र अनुकार
system software तंत्र प्रक्रिया सामग्री
system programmer तंत्र क्रमादेशक
system subroutine तंत्र उपनेमका
system structure तंत्र संरचना
system task तंत्र कार्य
system testing तंत्र परीक्षण
system utility तंत्र उपयोगिता
system utility program तंत्र उपयोगिता क्रमादेश

बुधवार, 26 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 107


syllable hyphen character अंतरक्षरीय हाइफन प्रतीक
symbol प्रतीक
symbolic address प्रतीकात्‍मक पता
symbolic coding प्रतीकात्‍मक कूटलेखन
symbolic editor प्रतीकात्‍मक संपादक
symbolic instruction प्रतीकात्‍मक अनुदेश
symbolic language प्रतीकात्‍मक भाषा
symbolic logic प्रतीकात्‍मक तर्क
symbolic notation प्रतीकात्‍मक संकेतन
symbolic programming प्रतीकात्‍मक क्रमादेशन
symbol manipulation प्रतीक प्रकलन
symbol string प्रतीक रज्‍जु
symbol table प्रतीक सारणी
symmetric difference सममित अंतर
symmetric function सममित फलन
symmetric matrix सममित मैट्रिक्‍स
symmetric processor सममित संसाधित्र
symmetric relation सममित संबंध
sync bit तुल्‍यकालिक द्वयंक
synchronization तुल्‍यकालन
synchronizing signal तुल्‍यकालन संकेत
synchronous तुल्‍यकालिक
synchronous communication तुल्‍यकालिक संचार
synchronous data link तुल्‍यकालिक आंकडा श्रृंखला
synchronous data link control तुल्‍यकालिक आंकडा श्रृंखला नियंत्रण
synchronous data transfer तुल्‍यकालिक आंकडा स्‍थानांतरण
synchronous line control तुल्‍यकालिक लाइन नियंत्रण
synchronous operation तुल्‍यकालिक प्रचालन
synchronous satalite तुल्‍यकालिक उपग्रह
synchronous transmission तुल्‍यकालिक संचरण
synergic समन्दित

मंगलवार, 25 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 106


subsystem उपतंत्र
subtracter व्‍यवकलित्र
subtree उपतरू
suffix notation अनुलग्‍न संकेतन
sum of products expression गुणनफल योग व्‍यंजक
super computer महा अभिकलित्र
super conducting technology अतिचालक प्रौद्योगिकी
super personal computer प्रौढ वैयक्तिक अभिकलित्र
super script character मूर्द्धांक संप्रतीक
supervisor program पर्यवेक्षक क्रमादेश
support program सहायक क्रमादेश
surveillance program चौकसी क्रमादेश
suspended lock निलंबित तालक
swap गमागम
swap allocation unit गमागम नियतन एकक
swap in अंतर्गमागम
swap out बहिर्गमागम
switch स्विच
switch control computer स्विच नियंत्रण अभिकलित्र
switched line स्विच लाइन
switching स्विचन
switching centre स्विचन केन्‍द्र
switching circuit स्विचन परिपथ
switching element स्विचन अवयव
switching function स्विचन फलन
switching network स्विचन जालक्रम
switching speed स्विचन चाल
switching theory स्विचन सिद्धांत
switching variable स्विचन चर
switch over क्रियांतरण
switch register स्विच पंजी

रविवार, 23 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 105


string constant रज्‍जु स्थिरांक
string length रज्‍जु दैर्घ्‍य
string manipulation रज्‍जु प्रकलन
string matching रज्‍जु सुमेलन
string segment रज्‍जु खंड
string sorting रज्‍जु शार्टन
string variable रज्‍जु चर
strobe pulse अभिचायी स्‍पंद
strongly connected दृढ संबद्ध
structure संरचना
structured analysis संरचित विश्‍लेषण
structured language संरचित भाषा
structured programming संरचित क्रमादेशन
structure of arrays सरणी संरचना
stub स्‍थून
stuffing character प्रभरण संप्रतीक
stylus शूक
stylus printer शूक मुद्रित्र
sub block उपखंडक
sub field उपक्षेत्र
sub matrix उपमैट्रिक्‍स
sub program उपक्रमादेश
sub routine उपनेमका
sub routine library उपनेमका क्रमादेश संग्रह
sub routine statement उपनेमका कथन
subschema उपविवरणिका
subscript पादाक्षर , पादांक
subscript character पाद संप्रतीक
subscript variable पाद चर
substitute character प्रतिस्‍थापक संप्रतीक
substring उपरज्‍जु

शनिवार, 22 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 104


stop instruction विराम अनुदेश
stop key विराम कुंजी
stop signal विराम संकेत
storage भंडारण
storage allocation भंडारण नियतन
storage area भंडारण क्षेत्र
storage block भंडारण खंडक
storage density भंडारण सघनता
storage device भंडारण युक्ति
storage drum भंडारण ड्रम
storage fill भंडारण भरण
storage fragmentation भंडारण खंडन
storage hierarchy भंडारण पदानुक्रम
storage location भंडारण स्‍थान
storage matrix भंडारण मैट्रिक्‍स
storage oscilloscope भंडारण दोलनदर्शी
storage parity check भंडारण क्षमता जांच
storage protection भंडारण रक्षण
storage register भंडारण पंजी
storage stack भंडारण चिति
storage structure भंडारण संरचना
store and forward भंडारण अग्रेषण
stored format instruction भंडारित सन्‍रूप अनुदेश
stored program भंडारित क्रमादेश
stored program computer भंडारित क्रमादेश अभिकलित्र
store protection भंडार रक्षण
straight insertion sort सीधी निविष्टि शार्टन
straight selection sort सीधावरण शार्टन
streaming tape transport प्रवाही टेप अभिगम
string रज्‍जु माला
string character रज्‍जु प्रतीक

शुक्रवार, 21 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 103


starting dialling signal प्रारंभन डायलन संकेत
start signal प्रारंभक संकेत
start stop system प्रारंभ विराम तंत्र
start stop transmission प्रारंभ विराम संचरण
starvation अप्राप्ति
state code अवस्‍था कूट
statement body कथन काय
state table अवस्‍था सारणी
static allocation स्‍थैतिक नियतन
static buffering स्‍थैतिक चयकन
static display image स्‍थैतिक प्रदर्श प्रतिबिम्‍ब
static error स्‍थैतिक त्रुटि
static ram स्‍थैतिक रैम
static storage allocation स्‍थैतिक भंडारण नियतन
static variable स्‍थैतिक चर
stationary information source स्थिर सूचना स्रोत
station control block स्‍थानक नियंत्रक खंडक
station to station service अंतरास्‍था‍नक सेवा
statistical multiplexing सांख्यिकीय बहुसंकेतन
stator स्थिरांग
status line अवस्थिति लाइन
status register अवस्थिति पंजी
status scan अवस्‍िथिति क्रमवीक्षण
stepper switch चरणश: स्विच
step size सोपान आमाप
still video अचल चित्र
stochastic matrix प्रसंभाव्‍य मैट्रिक्‍स
stochastic process प्रसंभाव्‍य प्रक्रम
stop bit विराम द्वयंक
stop character विराम संप्रतीक

मंगलवार, 18 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 102


specific program विशिष्‍ट क्रमादेश
speech calling वाक आहवान
speech input वाक निवेश
speech scramble वाक रूपांतरित्र
speech synthesizer वाक संश्‍लेषित्र
split , screen विभक्‍त प्रपट्ट
spool स्‍पूल
spooler स्‍पूलक
spooling स्‍पूलन
spool management स्‍पूल प्रबंध
spread spectrum विस्‍तृत स्‍पेक्‍ट्रम
square matrix वर्ग मैट्रिक्‍स
stable state स्‍थायी अवस्‍था
stack algorithm चिति कलन विधि
stack architecture चिति स्‍थापत्‍य कला
stacked job चितीयित कार्य
stack indicator चिति सूचक
stack manipulation चिति सूचक
stack pointer चिति संसाधन
stand alone modem स्‍वाश्रयी मोडेम
standard data format मानक आंकडा संरूप
standard file मानक संचिका
standardization मानकीकरण
standard product term मानक गुणन पद
standard subroutine मानक उपनेमका
standby block आपातोपयोगी खंडक
standby computer आपातोपयोगी अभिकलित्र
standby register आपातोपयोगी पंजी
star network तारक जालक्रम

सोमवार, 17 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 101


sorting शाटन
sort key शाटन कुंजी
sort merge शाटन विलय
sort merge program शाटन विलय क्रमादेश
sort selection शाटन वरण
source code स्रोत कूट
source computer स्रोत अभिकलित्र
source data स्रोत आंकडे
source data card स्रोत आंकडा पत्रक
source document स्रोत प्रलेख
source file स्रोत संचिका
source language स्रोत भाषा
source listing स्रोत क्रमादेश सूचियन
source machine स्रोत यंत्र
source program स्रोत क्रमादेश
source table स्रोत सारणी
space रिक्ति , समिष्‍ट , निमग्र , आकाश
space character रिक्ति संप्रतीक
space complexity समिष्‍ट जटिलता
space suppression रिक्ति निरोध
spanning sub graph विस्‍तरित उपालेख
spanning tree विस्‍तरित तरू
sparse matrix विरल अवयवी मैट्रिक्‍स
special purpose computer विशेष उद्देश्‍य अभिकलित्र
special purpose language विशेष उद्देश्‍य भाषा
special register विशेष पंजी
specific address विशिष्‍ट पता
specific code विशिष्‍ट कूट

रविवार, 16 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 100


slicing कतलीपन
slot खांचा
slow storage मंद भंडारण
small scale integration लघु एकीकरण
smart terminal चुस्‍त अंतक
smoke test धूम्र परीक्षण
smoothing समकरण
snap shot आशुचित्र
snap shot program आशुचित्र क्रमादेश
SNOBOL स्‍नोबोल
socket साकेट
soft copy मृदु प्रति
soft error(=trasient error) क्षणिक त्रुटि
soft sectored disk मृदु त्रिज्‍यखंडी चक्रिका
soft sector formating मृदु त्रिज्‍यखंड संरूपण
software प्रक्रिया सामग्री
software compatible प्रक्रिया सामग्री सुसंगत
software device प्रक्रिया सामग्री युक्ति
software documentation प्रक्रिया सामग्री प्रलेखन
software driver प्रक्रिया सामग्री चालक
software engineering प्रक्रिया सामग्री इंजीनियरी
software life cycle प्रक्रिया सामग्री जीवनचक्र
software maintainance प्रक्रिया सामग्री अनुरक्षण
software package प्रक्रिया सामग्री पैकेज
software reliability प्रक्रिया सामग्री विश्‍वसनीयता
software tool प्रक्रिया सामग्री साधन
solid error स्‍थायी त्रुटि
solid state ठोस अवस्‍था
solid state computer ठोस अवस्‍था अभिकलित्र
solid state memory ठोस अवस्‍था स्‍मृति
sorter शाटित्र

बुधवार, 12 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 99


sign magnitude चिह्न परिमाण
sign position चिह्न स्थिति
simple buffering सरल चयन
simple parity check सरल समता जांच
simplex channel एकसंकेतन प्रणाल
simplex circuit एकसंकेतन परिपथ
simplex communication एकसंकेतन संचार
simplex method एक संकेतन विधि
simulator अनुकारी
simultaneous operation युगपत संक्रिया
simultaneous transmission युगपत संचरण
single address code एकल पता कूट
single address instruction एकल पता अनुदेश
single address message एकल पता संदेश
single error एकल त्रुटि
single instruction multiple data एकल अनुदेश बहु आंकडे
single sheet feeding एकल पर्ण भरण
single step operation एकल चरण संक्रिया
singly linked list एकधा श्रृंखलित सूचि
sinking technique अवरोहण तकनीक
six bit byte षट द्वयंक बाइट
skewed tree असंतुलित तरू
skip प्‍लुति
sip code प्‍लुति कूट
skip instruction प्‍लुति अनुदेश
skip key प्‍लुति कुंजी
skipping प्‍लुति
slack byte शिथिल बाइट
slave computer अधीन अभिकलित्र
slave mode अधहन विधा
slice कतली

सोमवार, 10 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 98


shared memory सहभाजी स्‍मृति
shared resource सहभाजी साधन
shared system सहभाजी तंत्र
sharing सहभाजन
sheet पर्ण
sheet feeder पर्ण भरक
shell sort शेल शाटन
shift character विस्‍थापन संप्रतीक
shift counter विस्‍थापन गणित्र
shift keying विस्‍थापन कुंजीयन
shift pulse विस्‍थापन स्‍पंद
shift register विस्‍थापन पंजी
shortest path algoritm लघुत्‍तम पथ कलन विधि
short term storage अल्‍पकालिक भंडारण
sibling सहोदर
side band पार्श्‍व बैण्‍ड
side circuit पार्श्‍व परिपथ
side effect पार्श्‍व प्रभाव
sigma tree सिग्‍मा तरू
signal संकेत
signal converter संकेत रूपांतरित्र
signal distributer संकेत वितरक
signal element संकेत अवयव
signal enabling संकेत सक्षमकरण
signal level संकेत स्‍तर
signalling rate संकेतन दर
signal processing संकेत संसाधन
signal ratio संकेत अनुपात
signal transfer point संकेत स्‍थानांतरण विंदु
sign bit चिहृन द्वयंक
signed binary चिह्नित द्विआधारी

शनिवार, 8 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 97


sequential logic element अनुक्रमिक तर्क अवयव
sequential search algorithm अनुक्रमिक खोज कलन विधि
serial access क्रमिक अभिगम
serial access memory क्रमिक अभिगम स्‍मृति
serial access storage क्रमिक अभिगम भंडारण
serial adder क्रमिक संकलक
serial bit transmission क्रमिक द्वयंक संचरण
serial computer क्रमिक अभिकलित्र
serial flow क्रमिक प्रवाह
serial input output क्रमिक निवेश निर्गम
serial interface क्रमिक अंतरापृष्‍ठ
serial parallel क्रमिक युगपत
serial port क्रमिक संद्वार
serial printer क्रमिक मुद्रित्र
serial transfer क्रमिक स्‍थानांतरण
serial transmission क्रमिक संचरण
server परिसेवक
service bureau सेवा ब्‍यूरो
service engineering सेवा इंजिनियरी
session layer सत्र स्‍तर
set algebra समुच्‍चय बीजावली
set symbol निर्देश प्रतीक
set up व्‍यवस्‍था
seven layer reference model सात पारित संदर्भ निदर्श
shading छायांकण
shannon शेनन
shannon's diagram शैनन आरेख
shannon's model शैनन निदर्श
shannon's theorem शैनन प्रमेय
shared disk सहभाजी चक्रिका
shared file सहभाजी संचिका

बुधवार, 5 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 96


self learning स्‍व अधिगम
self monitoring system स्‍व मानिटरन तंत्र
self restoring loop स्‍व पुन: स्‍थापन पाश
semi conductor memory अर्द्ध चालक स्‍मृति
sender receiver terminal प्रेषक अभिग्राही अंतक
sense संवेद , भाव
sense light संवेदक प्रकाश
sense switch संवेदन स्विच
sensing element संवेदी अवयव
sensing signal संवेदी संकेत
sensor संवेदित्र
sensor based computer संवेदित्र आधारी अभिकलित्र
senstivility analysis सुग्राहिता विश्‍लेषण
sentinel(=flag) पताका
septenary number सप्‍ताधारी संख्‍या
sequence अनुक्रम
sequence control register अनुक्रम नियंत्रण पंजी
sequence counter अनुक्रम गणित्र
sequence moniter अनुक्रम मानिटर
sequence register अनुक्रम पंजी
sequencing अनुक्रमण
sequencing key अनुक्रमण कुंजी
sequential access अनुक्रमिक अभिगम
sequential access method अनुक्रमिक अभिगम विधि
sequential algorithm अनुक्रमिक कलन विधि
sequential circuit अनुक्रमिक परिपथ
sequential computer अनुक्रमिक अभिकलित्र
sequential data set अनुक्रमिक आंकडा समुच्‍चय
sequential file अनुक्रमिक संचिका

मंगलवार, 4 अगस्त 2009

शब्‍दावली - 95


scheduled algorithm नियोजन कलन विधि
schema विवरणिका
scientific notation वैज्ञानिक अंकण पद्धति
scratch लिखमिट
screen प्रपट्ट
screen editor प्रपट्ट संपादक
screen generator प्रपट्ट जनित्र
scroll परिलुंठन
search cycle खोजचक्र
searching खोजक्रिया
search key खोज कुंजी
search tree खोज तरू
secondary access द्वितीयक अभिगम
secondary console द्वितीयक कंसोल
secondary key द्वितीयक कुंजी
secondary memory द्वितीयक स्‍मृति
secondary storage द्वितीयक भंडारण
second generation computer द्वितीय पीढी अभिकलित्र
second level addressing द्वितीयस्‍तरी पताभिगमन
security सुरक्षा
seek area अभिधारण क्षेत्र
seek key अभिधारण कुंजी
seek time अभिधारण काल
segment number खंड संख्‍या
selection check वरण जांच
selection sort वरणात्‍मक शाटन
selective erase वरणात्‍मक व्‍यामार्जन
selective index वरणात्‍मक सूचकांक
selector mode वरित्र विधा
self checking number स्‍वजांच संख्‍या
self dual स्‍वद्वैत

शुक्रवार, 31 जुलाई 2009

शब्‍दावली - 94


sampling प्रतिदर्शी , प्रतिचयन
SAM(sequential access method) अनुक्रमिक अभिगम विधि
satellite computer उपग्रह अभिकलित्र
satellite relay उपग्रह रिले
saturation संतृप्ति , संतृप्तिकरण
saturation testing संतृप्ति परीक्षण
scalar अदिश
salar variable अदिश चर
scaling सोपानन
scan क्रमवीक्षण
scanner क्रमवीक्षक
scanning machine क्रमवीक्षण यंत्र
scan period क्रमवीक्षण अवधि
scatter format प्रकीर्ण संरूप
scatter gap प्रकीर्ण रिक्ति
scheduled maintainance नियोजित अनुरक्षण

गुरुवार, 30 जुलाई 2009

शब्‍दावली - 93


rotational position sensing घूर्णन स्थिति संवेदन
rounding error पूरक त्रुटि
routine नेमका
routing अनुमार्गन
routing key अनुमार्गन कुंजी
routing test नेमका परीक्षण
row scanning पंक्ति क्रमवीक्षण
row vector पंक्ति सदिश
run diagram धाव आरेख
run duration धाव अवधि
run more धाव विधा
run schedule धाव अनुसूचि
run time(execution time) निष्‍पादन काल , धाव काल

बुधवार, 29 जुलाई 2009

शब्‍दावली - 92


resident program स्‍मृतिवासी क्रमादेश
residual error अवशिष्‍ट त्रुटि
resisdent module स्‍मृतिवासी प्रतिरूपक
resistor transistor logic प्रतिरोधक ट्रांजिस्‍टर तर्क
resolution error मात्रक त्रुटि
resource allocation साधन नियतन
resource management साधन प्रबंध
resource sharing साधन सहभाजन
response function अनुक्रिया फलन
response time अनुक्रिया काल
restart condition पुन: प्रारंभ स्थिति
restart instruction पुन: प्रारंभ अनुदेश
retry पुन: प्रयास
return प्रतिगमन
return address प्रतिगमन पता
returned value प्रतिगमित मान
reusable program पुन:प्रयोज्‍य क्रमादेश
reverse channel उत्‍क्रम प्रणाल
reverse clipping उत्‍क्रम कर्तन
reverse direction flow उत्‍क्रम दिशा प्रवाह
reverse indexing उत्‍क्रम सूचिकरण
reverse video उत्‍क्रम वीडियो
reversable process उत्‍क्रमणीय प्रक्रम
rewind key प्रतिगामी कुंजी
right justify दक्षिण औचित्‍य
right shift दक्षिण व्‍यवस्‍थापन
ringback tone प्रतिवादन टोन
ring network वलय जालक्रम
risk assesment जोखिम निर्धारण
roll back पुनरावर्तन
rotary dial घुर्नी डायल

सोमवार, 27 जुलाई 2009

शब्‍दावली - 91


register length पंजी लंबाई
register pointer पंजी सूचक
regular expression नियमित व्‍यंजक
regular grammer नियमित व्‍याकरण
regular language नियमित भाषा
relational database संबंधपरक आंकडा संचय
relational expression संबंधपरक व्‍यंजक
relational operator संबंधपरक संकारक
relative address सापेक्ष पता
relatively prime सापेक्षत: अभाज्‍य
reliability विश्‍वसनीयता सुदूर
remote remote access data processing सुदूर अभिगम आंकडा संसाधन
remote batch processing सुदूर प्रचय संसाधन
remote console सुदूर कंसोल
remote host सुदूर आतिथेय
remote job entry दूर कार्य निविष्टि
remote massage processing सुदूर संदेश संसाधन
remote printing सुदूर मुद्रण
remote sensing सुदूर संवेदन
remote switch सुदूर स्विच
recorder tone पुनरादेशी टोन
repair time मरम्‍मत काल
requirement analysis आवश्‍यकता विश्‍लेषण
rerun mode पुनर्धाव विधा
reserved word आरक्षित शब्‍द
reset cycle पुन: आरंभन चक्र
reset mode पुन: आरंभन विधा
reset pulse पुन: आरंभन स्‍पंद
resident control program स्‍मृतिवासी नियंत्रण क्रमादेश
resident macroassembler स्‍मृतिवासी स्‍थूल कोडांतरक