सोमवार, 7 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 117

Zero address                                                शून्‍य पता
zero bit                                                         शून्‍य द्वयंक
zero compliment                                           शून्‍य पूरक
zero elimination                                            शून्‍य निराकरण
zero flag                                                       शून्‍य पताका
zero level address                                        शून्‍य स्‍तर पता 
zero page addressing                                   शून्‍य पृष्‍ठ पताभिगमन
zero state                                                    शून्‍यावस्‍था
zone punch                                                  क्षेत्र छिद्र 
zoom in                                                       आकार वर्द्धन
zoom out                                                    आकार हासन


                                    ।।इति अंतिमोध्याय:।।

रविवार, 6 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 116

xerographic printer                                जीरोग्राफी मुद्रित्र

शनिवार, 5 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 115

waiting time                                                                प्रतीक्षा काल
wait operation                                                            प्रतीक्षा संक्रिया
walsh function                                                            वाल्‍श फलन
walsh transform                                                          वाल्‍श रूपांतर
warm start(=restart)                                                   पुन: प्रारंभन
warm up time                                                             तैयारी काल
wave guide                                                                 तरंग पथक
weakly connected graph                                             दुर्बलत: संबंधित आलेख
weighted graph                                                           भारित आलेख
wide area network                                                     वृहत क्षेत्र जालक्रम
winchester technology                                                विन्‍वेस्‍टर प्रौद्योगिकी
wired program computer                                            तारयुक्‍त क्रमादेश अभिकलित्र
word index                                                                शब्‍द सूचि
word pattern                                                             शब्‍द प्रतिरूप
word proessing                                                         शब्‍द संसाधन
word processing equipment                                      शब्‍द संसाधन उपकरण
word processor                                                       शब्‍द संसाधित्र
word size(=word length)                                          शब्‍द लंबाई
word wrapping                                                        शब्‍द वेष्‍टन
working memory                                                      कार्यकारी स्‍मृति 
working space                                                         कार्यक्षेत्र
work session                                                           कार्य सत्र
work space                                                             कार्यक्षेत्र
work station                                                            कार्य केन्‍द्र     
write                                                                       लेखन
write cycle time                                                       लेखन चक्र काल
write enable                                                            लेखन समर्थकारी
write error                                                              लेखन त्रुटि 
write memory lock                                                  लेखन स्‍मृति तालक
write protection                                                      लेखन रक्षण
write rate                                                                लेखन दर
write time                                                               लेखन काल

शब्‍दावली - 114

validation                                                                           मान्‍यकरण
variable address                                                                 परिवर्ती पता
variable field                                                                       परिवर्ती क्षेत्र
variable field length                                                             परिवर्ती क्षेत्र लंबाई
variable format input                                                           परिवर्ती संरूप निवेश
variable information processing                                           परिवर्ती सूचना संसाधन
variable length record                                                         परिवर्ती लंबाई अभिलेख
variable length vector                                                          परिवर्ती लंबाई सदिश
variable length word                                                           परिवर्ती लंबाई शब्‍द
variable point                                                                     परिवर्ती विंदु 
variable symbol                                                                  परिवर्ती प्रतीक
variable word                                                                     परिवर्ती शब्‍द 
variable word length                                                           परिवर्ती शब्‍द लंबाई
variant field                                                                        परिवर्ती क्षेत्र
vector generator                                                                सदिश जनित्र  
vector graphics                                                                  सदिश आलेखिकी
verification condition                                                          सत्‍यापन प्रतिबंध
version number                                                                  आरूप संख्‍या
vertical feed                                                                       उर्ध्‍वाधर भरण
vertical format                                                                   उर्ध्‍वाधर संरूप
vertical redundancy check                                                 उर्ध्‍वाधर अतिरिक्‍तता जांच
vertical table                                                                     उर्ध्‍वाधर सारणी
very large scale integration                                                अति बृहत एकीकरण 
VEFT(voice frequency facility terminal)                             वाक् आवृत्ति सुविधा अंतक
VFTS(voice frequency telegraph system)                          वाक् आवृत्ति तार तंत्र
video bandwidth                                                               विडियो बैंड चौडाई
video camera                                                                    विडियो कैमरा
video cassette                                                                   विडियो कैसेट 
video conferencing                                                            विडियो दूर सम्‍मेलन
video game                                                                       विडियो खेल
video graph                                                                      विडियो आलेख 
video signal                                                                      विडियो संकेत
video terminal                                                                  विडियो अंतक
virtual address                                                                 आभासी पता
virtual circuit                                                                    आभासी परिपथ
virtual connection                                                             आभासी संबंधन 
virtual machine                                                                 आभासी यंत्र
virtual memory                                                                 आभासी स्‍मृति  
virtual route                                                                      आभासी मार्ग
virtual storage access method                                           आभासी भंडारण अभिगम विधि
virtual terminal                                                                  आभासी अंतक
visual enquiry station                                                         चाक्षुक पूछताछ केन्‍द्र
visual scanner                                                                   चाक्षुक क्रमवीक्षण
VLSI(very large scale integration)                                     अतिवृहत् एकीकरण
voice band                                                                        वाक् बैण्‍ड
voice grade channel                                                          वाक् कोटि प्रणाल
volatile file                                                                        उर्जा ह्रास संचिका
volatile memory                                                                उर्जा ह्रास स्‍मृति
volume serial number                                                        प्रबलता क्रम संख्‍या
VTOC(volume table of contents)                                      खंड सूचि

शुक्रवार, 4 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 113

ultra fiche                                                            परा माइक्रो फिश
unbalanced merge sort                                        असंतुलित विलय शाटन
unconditional branch instruction                          अप्रतिबंधित शाखा अनुदेश
unconditional jump                                             अप्रतिबंधित झंप
unconditional jump instruction                             अप्रतिबिंधित झंप अनुदेश
unconditional statement                                       अप्रतिबंधित कथन
undefined                                                            अपरिभाषित
underflow                                                           अध: प्रवाह
underlying carrier                                                अधस्‍थ वाहक
underrun                                                            अधोधाव
underscore                                                         अधोरेखा
undetected error                                                असंसूचित त्रुटि
undirected graph                                               अदिष्‍ट आलेख
unformatted disk                                               असंरूपित चक्रिका
unformatted display                                           असंरूपित प्रदर्श
unformatted record                                           असंरूपित अभिलेख
uniprocessing                                                    एक संसाधन
unitary code                                                     ऐकिक कूट
unit diagnostics                                                 एकक निदानिकी
unit element                                                      तत्‍समक अवयव  
unit testing                                                        एकक परीक्षण
universal access                                               सार्व अभिगम 
universal character set                                      सार्वत्रिक संप्रतीक समुच्‍चय
universal flip flop                                              सार्व द्विमानित्र
universal instruction set                                    सार्वत्रिक अनुदेश समुच्‍चय
universal operation                                          सार्व संक्रिया
universal turing machine                                  सार्व ट्यूर्रिग मशीन
unlock                                                            वितालकन
unordered tree                                                अक्रमित तरू
unpacking                                                      विसंकुलन
unprotected dynamic storage                          अरक्षित गतिक भंडारण
unprotected field                                            अरक्षित क्षेत्र
unrecoverable error                                        पुन: अप्राप्‍य त्रुटि
unsolvable                                                      असाधनीय
unsuccessful call                                             असफल आह्वान
updated file                                                    अद्यनीकृत संचिका
up-down counter                                            अपडाउन गणित्र
upward compatibility                                      उपरिमुखी संगतता
user area                                                        उपयोक्‍ता क्षेत्र
user defined function                                       उपयोक्‍ता परिभाषित फलन
user facility                                                     उपयोक्‍ता संविधा
user friendly                                                   उपयोक्‍ता मैत्रीपूर्ण 
user interface                                                 उपयोक्‍ता अंतरापृष्‍ठ
user service                                                   उपयोक्‍ता सेवा
user terminal                                                 उपयोक्‍ता अंतक
utility control console                                    उपयोगिता नियंत्रक कंसोल
utility function                                               उपयोगिता फलन 
utility program                                              उपयोगिता क्रमादेश
utility routine                                                उपयोगिता नेमका   
utility system                                                उपयोगिता तंत्र

बुधवार, 2 सितंबर 2009

शब्‍दावली - 112

triplet                                                             त्रिक
trivial graph                                                    तुच्‍छालेख , अवालेख
trouble shoot                                                  विघ्‍न निवारण
trouble shooting                                              विध्‍न निवारण
truncate                                                          छिन्‍न
truncation                                                       छिन्‍न
truncation error                                               छिन्‍न त्रुटि
trunk                                                               ट्रंक
trunk exchange                                                ट्रंक केन्‍द्र  
trunk order                                                      ट्रंक आदेश 
T type flip flop                                                T प्रकार द्विमानित्र
Turing computable                                          टयूरिंग अभिकलनीय
Turing machine                                               टयूरिंग मशीन
turn around time                                             प्रतिवर्तन काल
turn key system                                              वर्तन कुंजी तंत्र
twelve edge(= twelve punch)                          द्वादश छिद्रण 
twisted pair                                                    व्‍यवर्तित युग्‍म
two bit byte                                                   दो द्वयंक बाइट
two dimensional array                                    द्विविम सरणी
two level grammer                                         द्वि स्‍तर व्‍याकरण
two pass assembler                                       द्वि दौर कोडांतरक
two's compliment                                          दो का पूरक
two way linked list                                        द्विधा श्रृंखलित सूचि
twoway simultaneous communication             द्विधा युगपत संचार
tymnet                                                          टिमनेट      
type                                                              प्रकार  
type declaration                                            प्रकार घोषणा
type face                                                      टाइप फेस
type font                                                      टाइप फोण्‍ट
type head                                                     टंकण शीर्ष
typewriter terminal                                       टंकित्र टर्मिनल