सोमवार, 23 मार्च 2009

शब्‍दावलि - 47


glossary function शब्‍द संग्रह प्रकार्य
graceful degradation स्‍वीकृत निम्‍नीकरण
grammer व्‍याकरण
graphic character आलेख संप्रतीक
graphic data structure आलेखी आंकडा संरचना
graphic display program आलेखी प्रदर्श क्रमादेश
graphic display resolution आलेखी प्रदर्श विभेदन
graphic display unit आलेखी प्रदर्श एकक
graphic job processor आलेखी कार्य संसाधित्र
graphic language आलेखी भाषा
graphic panel आलेखी पट्टिका
graphic plotter आलेखी आलेखित्र
gray code ग्रे कूट
greed chart ग्रीड संचित्र
group addressing समूह पताभिगमन
group name समूह नाम
guard bank रक्षक बैंक
gulp बाइट समूह

2 टिप्‍पणियां: