शुक्रवार, 17 अप्रैल 2009

शब्‍दावलि - 68


meta language अधिभाषा
microcircuit isolation सूक्ष्‍म परिपथ विलगन
microcobol माइक्रोकोबोल
microcomputer सूक्ष्‍म अभिकलित्र
microcomputer development system सूक्ष्‍म अभिकलित्र विकास तंत्र
microcomputer word processing सूक्ष्‍म अभिकलित्र शब्‍द संसाधन
microcontroller सूक्ष्‍म नियंत्रक
microcycle सूक्ष्‍म चक्र
micro electronics सूक्ष्‍म इले‍क्‍ट्रोनिकी
microfiche सूक्ष्मिका
microfilm माइक्रोफिल्‍म
microfloppy सूक्ष्‍म नम्यिका
micrographics सूक्ष्‍मालेखिकी
microimage सूक्ष्‍म प्रतिबिम्‍ब
micro instruction सूक्ष्‍म अनुदेश
microinstruction sequence सूक्ष्‍म अनुदेश अनुक्रम
micromainframe सूक्ष्‍म अधिसंसाधित्र , सूक्ष्‍म वृहत अभिकलित्र
microphotography सूक्ष्‍म फोटोग्राफी
microprocessor सूक्ष्‍म संसाधित्र
microprocessor architecture सूक्ष्‍म संसाधित्र वास्‍तुकला
microprocessor chip सूक्ष्‍म संसाधित्र पटलिका
microprocessor compiler सूक्ष्‍म संसाधित्र अनुभाषक
microprocessor memory interface सूक्ष्‍म संसाधित्र स्‍मृति अंतरापृष्‍ठ
microprogram सूक्ष्‍म क्रमादेश , सूक्ष्‍मादेश
microprogram control logic सूक्ष्‍मादेशीक नियंत्रण तर्क
microprogram instruction set सूक्ष्‍मादेश अनुदेश समुच्‍चय
microprogram sequencer सूक्ष्‍मादेश अनुक्रमक
microweb link सूक्ष्‍म तरंग कडी
middleware मध्‍यम सामग्री

2 टिप्‍पणियां: